Warunki publikacji

 • Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. wpisane na listę MEiN identyfikator 41600, przyjmuje prace do publikacji, w czasopismach specjalistycznych „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny” oraz w portalach internetowych.
 • Prefix DOI wydawcy - Medyk Sp. z o.o. - 10.57591
 • Wybrane artykuły naukowe publikowane są na licencji Creative Commons - CC BY-NC-ND
 • Nie są pobierane opłaty za złożenie i publikację artykułu naukowego w modelu Open Access, opłaty pobierane za przeprowadzenie recenzji oraz korektę redakcyjną.
 • Na łamach miesięcznika „Lek w Polsce” publikowane są artykuły przeglądowe, poglądowe, monograficzne z zakresu szeroko pojętej farmakoterapii oraz dziedzin jej pokrewnych.
 • Artykuły naukowe są zamawiane zarówno przez redakcję, jak i nadsyłane z własnej inicjatywy przez autorów. Prace nadsyłane do publikacji podlegają prawu autorskiemu osób wskazanych jako autor (autorzy).
 • Autorzy nadsyłający manuskrypty proszeni są o podanie indywidualnego numeru ORCID.
 • Autorzy proszeni są o przesłanie deklaracji: braku konfliktu interesów, oryginalności pracy, wkładu poszczególnych współautorów w powstanie pracy, źródła finansowania badań przedstawionych w pracy.
 • W przypadku autorstwa zbiorowego należy wskazać głównego autora poprzez umieszczenie jego nazwiska na początku listy autorów. Prosimy o podanie na końcu artykułu adresu korespondencyjnego (pocztowego i mailowego), pod który można kierować korespondencję do autora. W przypadku woli utajnienia tej informacji prosimy o odpowiednią adnotację.
 • Poza artykułami naukowymi, publikowane są również materiały o charakterze dziennikarskim (wywiady, felietony sprawozdania, informacje) oraz komunikaty, teksty sponsorowane, listy do redakcji, ogłoszenia i reklamy – niepodlegające rygorom podanym w niniejszym regulaminie.
 • Czasopisma wydawane przez Spółkę Medyk z o.o. są indeksowane przez: PBN/POL,Index Copernicus Journals Master List, PBL, PUBMed, a redakcja przykłada szczególną wagę do kwalifikowania publikacji do druku.
 • Nadesłane artykuły poza kwalifikacją wewnątrzredakcyjną mogą być decyzją redaktora naczelnego konsultowane z członkami Rady Redakcyjnej czasopisma, której skład podany jest w stopce redakcyjnej.
 • Prace kwalifikowane są do publikacji po spełnieniu następujących warunków: artykuł dotyczy zagadnień związanych z profilem merytorycznym czasopisma naukowego; dostarcza wiedzy przydatnej dla czytelników czasopisma – farmaceutów, lekarzy; jest przygotowany zgodnie z zasadami publikacji tekstów naukowych, lub popularnonaukowych, jest zgodny z zasadami obowiązującymi w redakcji czasopisma.
 • Artykuły, które nie spełniają tych wymogów, nie będą publikowane na łamach czasopisma.

Szczegółowy regulamin publikowania

Zasady recenzowania artykułów

 • Nadesłane do redakcji artykuły są wstępnie opiniowane przez redaktora naczelnego pod kątem merytorycznym (tzn. czy publikacja opisuje zagadnienia mieszczące się w profilu czasopisma).
 • Przesłane artykuły naukowe podlegają weryfikacji i recenzji na zasadach Single blind peer review.
 • Wybrane artykuły naukowe podlegają recenzji na zasadach Double blind peer review. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości.
 • Średni czas procedowania manuskryptu wynosi 14 dni.
 • Recenzent deklaruje o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorem. Jeżeli istnieje bezpośrednia relacja osobista recenzenta i autora, a także relacja podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej, wybierany jest inny recenzent, który nie pozostaje w takich relacjach do autora.

Open Access polityka

 • Autorzy publikujący w wydawnictwie Medyk Sp. z o.o. zgadzają się na poniższe warunki:

 • Wydawnictwo Medyk szanuje prawa osobiste autorów, jak też prawa majątkowe, które zostaną ograniczone w celu umożliwienia opublikowania artykułu naukowego w otwartym dostępie.
 • Wydawnictwo Medyk nie pobiera opłat od autorów za przesyłanie i opublikowanie artykułu naukowego. Przesłane monografie podlegają weryfikacji.
 • Wszystkie monografie opublikowane przez wydawnictwo Medyk w czasopismach zależnych – bez wyjątku – są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne -Bez Utworów Zależnych.
 • Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0), która umożliwia osobą trzecim wykorzystanie niekomercyjne bez zmian pod warunkiem wymienienia autora dzieła oraz miejsca pierwszej publikacji, co ma sprzyjać większej wymianie wiedzy na poziomie globalnym.
 • Wydawnictwo Medyk stosuje model hybrydowy dystrybucji artykułu naukowego – Złoty Otwarty Dostęp oraz Zielony Otwarty Dostęp.
 • Artykuły naukowe i monografie publikowane są w modelu Postprint – po korektach redakcyjnych i autorskich.
 • Autorzy mają prawo za zgodą wydawnictwa Medyk do umieszczenia opublikowanych artykułów naukowych w innych czasopismach i bazach (np. umieszczenia go w repozytorium swojej uczelni) pod warunkiem wyraźnego i jednoznacznego wskazania, że praca została opublikowana po raz pierwszy w czasopiśmie „Lek w Polsce” lub „Gabinet Prywatny” wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.
 • Z tych względów autorzy są zobowiązani do podpisania i wysłania oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich.
 • Warunki techniczne i regulamin publikowania artykułów naukowych i monografii znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Medyk.
 • Oświadczenie to należy przekazać w pliku PDF na adres: redakcja@medyk.com.pl

Autorów oraz jednostki naukowe zainteresowane publikowaniem artykułów naukowych lub wydaniem monografii naukowej zachęcamy do kontaktu!

Alicja Paciorek-Kolbus
Sekretarz Wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.
Tel. +48 22 666 43 33 | +48 22 664 04 51 | 502 365 913
www.medyk.com.pl
kontakt

Do pobrania:

 • Regulamin publikowania prac
 • Copyright © Medyk sp. z o.o