Warunki publikacji

 • Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. wpisane na listę MEiN identyfikator 41600, przyjmuje prace do publikacji, w czasopismach specjalistycznych „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny” oraz w portalach internetowych.
 • Na łamach miesięcznika „Lek w Polsce” publikowane są artykuły przeglądowe, poglądowe, monograficzne z zakresu szeroko pojętej farmakoterapii oraz dziedzin jej pokrewnych.
 • W czasopiśmie „Gabinet Prywatny” publikowane są artykuły przeglądowe, poglądowe, monograficzne oraz opisy przypadków z praktyki lekarskiej z zakresu szeroko pojętej medycyny oraz dziedzin jej pokrewnych.
 • Artykuły naukowe są zamawiane zarówno przez redakcję, jak i nadsyłane z własnej inicjatywy przez autorów. Prace nadsyłane do publikacji podlegają prawu autorskiemu osób wskazanych jako autor (autorzy).
 • Autorzy proszeni są o przesłanie deklaracji: braku konfliktu interesów oraz oryginalności pracy.
 • W przypadku autorstwa zbiorowego należy wskazać głównego autora poprzez umieszczenie jego nazwiska na początku listy autorów. Prosimy o podanie na końcu artykułu adresu korespondencyjnego (pocztowego i mailowego), pod który można kierować korespondencję do autora. W przypadku woli utajnienia tej informacji prosimy o odpowiednią adnotację.
 • Poza artykułami naukowymi, publikowane są również materiały o charakterze dziennikarskim (wywiady, felietony sprawozdania, informacje) oraz komunikaty, teksty sponsorowane, listy do redakcji, ogłoszenia i reklamy – niepodlegające rygorom podanym w niniejszym regulaminie.
 • Czasopisma wydawane przez Spółkę Medyk z o.o. są klasyfikowane przez: MEiN, Index Copernicus Journals Master List, a redakcja przykłada szczególną wagę do kwalifikowania publikacji do druku.
 • Nadesłane artykuły poza kwalifikacją wewnątrzredakcyjną mogą być decyzją redaktora naczelnego konsultowane z członkami Rady Redakcyjnej czasopisma, której skład podany jest w stopce redakcyjnej.

Szczegółowy regulamin publikowania

Zasady recenzowania artykułów

 • W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowe, artykuły naukowe oraz kazuistyczne z zakresu szeroko pojętej farmacji, farmakoterapii, medycyny i dziedzin jej pokrewnych.
 • Autorzy nadsyłający manuskrypty proszeni są o podanie indywidualnego numeru ORCID.
 • Nadesłane do redakcji artykuły są wstępnie opiniowane przez redaktora naczelnego pod kątem merytorycznym (tzn. czy publikacja opisuje zagadnienia mieszczące się w profilu czasopisma), następnie recenzowane są przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, którą reprezentuje autor pracy. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (zasada double-blind review process).
 • Średni czas procedowania manuskryptu wynosi 14 dni.
 • Recenzentami nadsyłanych artykułów są członkowie Rady Naukowej. Jeśli wymaga tego specyfika danej publikacji, powołuje się recenzentów spoza tego grona. Każdy recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Jeżeli istnieje bezpośrednia relacja osobista recenzenta i autora, a także relacja podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej, wybierany jest inny recenzent, który nie pozostaje w takich relacjach do autora.
 • Prace kwalifikowane są do publikacji po spełnieniu następujących warunków: artykuł dotyczy zagadnień związanych z profilem merytorycznym czasopisma naukowego; dostarcza wiedzy przydatnej dla czytelników czasopisma – farmaceutów, lekarzy; jest przygotowany zgodnie z zasadami publikacji tekstów, obowiązującymi w redakcji.
 • Artykuły, które nie spełniają tych wymogów, nie będą publikowane na łamach czasopisma.

Autorów zainteresowanych publikowaniem prac zachęcamy do kontaktu

Alicja Paciorek-Kolbus
Sekretarz Wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.
Tel. +48 22 666 43 33 | +48 22 664 04 51
kontakt

Do pobrania:

 • Regulamin publikowania prac
 • Copyright © Medyk sp. z o.o