Warunki publikacji

 • Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. wpisane na listę MEiN identyfikator 41600, przyjmuje prace do publikacji, w czasopismach specjalistycznych „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny” oraz w portalach internetowych.
 • Na łamach miesięcznika „Lek w Polsce” publikowane są artykuły przeglądowe, poglądowe, monograficzne z zakresu szeroko pojętej farmakoterapii oraz dziedzin jej pokrewnych.
 • W czasopiśmie „Gabinet Prywatny” publikowane są artykuły przeglądowe, poglądowe, monograficzne oraz opisy przypadków z praktyki lekarskiej z zakresu szeroko pojętej medycyny oraz dziedzin jej pokrewnych.
 • Artykuły naukowe są zamawiane zarówno przez redakcję, jak i nadsyłane z własnej inicjatywy przez autorów. Prace nadsyłane do publikacji podlegają prawu autorskiemu osób wskazanych jako autor (autorzy).
 • Autorzy nadsyłający manuskrypty proszeni są o podanie indywidualnego numeru ORCID.
 • Autorzy proszeni są o przesłanie deklaracji: braku konfliktu interesów oraz oryginalności pracy.
 • W przypadku autorstwa zbiorowego należy wskazać głównego autora poprzez umieszczenie jego nazwiska na początku listy autorów. Prosimy o podanie na końcu artykułu adresu korespondencyjnego (pocztowego i mailowego), pod który można kierować korespondencję do autora. W przypadku woli utajnienia tej informacji prosimy o odpowiednią adnotację.
 • Poza artykułami naukowymi, publikowane są również materiały o charakterze dziennikarskim (wywiady, felietony sprawozdania, informacje) oraz komunikaty, teksty sponsorowane, listy do redakcji, ogłoszenia i reklamy – niepodlegające rygorom podanym w niniejszym regulaminie.
 • Czasopisma wydawane przez Spółkę Medyk z o.o. są klasyfikowane przez: Index Copernicus Journals Master List, a redakcja przykłada szczególną wagę do kwalifikowania publikacji do druku.
 • Nadesłane artykuły poza kwalifikacją wewnątrzredakcyjną mogą być decyzją redaktora naczelnego konsultowane z członkami Rady Redakcyjnej czasopisma, której skład podany jest w stopce redakcyjnej.
 • Prace kwalifikowane są do publikacji po spełnieniu następujących warunków: artykuł dotyczy zagadnień związanych z profilem merytorycznym czasopisma naukowego; dostarcza wiedzy przydatnej dla czytelników czasopisma – farmaceutów, lekarzy; jest przygotowany zgodnie z zasadami publikacji tekstów naukowych, lub popularnonaukowych, jest zgodny z zasadami obowiązującymi w redakcji czasopisma.
 • Artykuły, które nie spełniają tych wymogów, nie będą publikowane na łamach czasopisma.

Szczegółowy regulamin publikowania

Zasady recenzowania artykułów

 • Nadesłane do redakcji artykuły są wstępnie opiniowane przez redaktora naczelnego pod kątem merytorycznym (tzn. czy publikacja opisuje zagadnienia mieszczące się w profilu czasopisma).
 • Przesłane artykuły naukowe podlegają weryfikacji i recenzji na zasadach Single blind peer review.
 • Wybrane artykuły naukowe podlegają recenzji na zasadach Double blind peer review. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości
 • Średni czas procedowania manuskryptu wynosi 14 dni.
 • Recenzent deklaruje o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorem. Jeżeli istnieje bezpośrednia relacja osobista recenzenta i autora, a także relacja podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej, wybierany jest inny recenzent, który nie pozostaje w takich relacjach do autora.

Open Access polityka

  Autorzy publikujący w wydawnictwie Medyk Sp. z o.o. zgadzają się na poniższe warunki:

  Wydawnictwo Medyk szanuje prawa osobiste autorów, jak też prawa majątkowe, które zostaną ograniczone w celu umożliwienia opublikowania ich prac w otwartym dostępie.
  Wydawnictwo Medyk nie pobiera opłat od autorów za przesyłanie i opublikowanie ich prac. Przesłane prace podlegają weryfikacji.
  Wszystkie prace opublikowane przez wydawnictwo Medyk w czasopismach zależnych – bez wyjątku – są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0
  Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne -Bez Utworów Zależnych
  Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0), która umożliwia osobą trzecim wykorzystanie niekomercyjne bez zmian pod warunkiem wymienienia autora dzieła oraz miejsca pierwszej publikacji, co ma sprzyjać większej wymianie wiedzy na poziomie globalnym.
  Wydawnictwo Medyk stosuje model hybrydowy dystrybucji prac – Złoty Otwarty Dostęp oraz Zielony Otwarty Dostęp.
  Prace publikowane są w modelu Postprint – po korektach redakcyjnych i autorskich
  Autorzy mają prawo za zgodą wydawnictwa Medyk do umieszczenia opublikowanych prac w innych bazach (np. umieszczenia go w repozytorium swojej uczelni) pod warunkiem wyraźnego i jednoznacznego wskazania, że praca została opublikowana po raz pierwszy w czasopiśmie „Lek w Polsce” lub „Gabinet Prywatny” wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.
  Z tych względów autorzy są zobowiązani do podpisania i wysłania oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich.
  Warunki techniczne i regulamin publikowania prac znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.
  Oświadczenie to należy przekazać w pliku PDF na adres: redakcja@medyk.com.pl

Autorów oraz jednostki naukowe zainteresowane publikowaniem prac naukowych lub wydaniem monografii naukowej zachęcamy do kontaktu!

Alicja Paciorek-Kolbus
Sekretarz Wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.
Tel. +48 22 666 43 33 | +48 22 664 04 51 | 502 365 913
www.medyk.com.pl
kontakt

Do pobrania:

 • Regulamin publikowania prac
 • Copyright © Medyk sp. z o.o