POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje ogólne:
 • Administrator danych osobowych / Usługodawca: Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa, REGON 006218770, NIP 5260204920, KRS 000009917
 • Miejsce przechowywania danych osobowych Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31.
 • Adres do korespondencji: Biuro i redakcja wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. 05-092 Łomianki Warszawska 31, NIP 5260204920, Tel. 22 666 43 32, infolinia: 801 55 45 42.
 • Dane osobowe: wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 • Polityka Prywatności: niniejszy dokument Polityki prywatności i plików cookies.
 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Portale: strony internetowe i usługi Usługodawcy.
 • Użytkownik: konsument, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portali internetowych Usługodawcy.
 • Konto: konto Użytkownika założone podczas rejestracji w Portalu.
 • Formularz: wzór dokumentu z rubrykami do wypełnienia w wersji elektronicznej lub papierowej.
 • Zgoda formalna: świadoma zgoda, czyli zgoda przy pełni informacji.
 • Transakcja: czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. Transakcja finansowa kończy się umową, rachunkiem, fakturą, paragonem.
 • R Marketing: kampanie reklamowe prowadzone w celu powtórzenia przekazu reklamowego produktów własnych na innych stronach internetowych.
 • Serwer: system oprogramowania biorący udział w udostępnianiu zasobów. Przykładami udostępnianych zasobów są pliki, bazy danych, łącza internetowe.
 • SSL: protokół sieciowy do bezpiecznych połączeń internetowych, który jest używany jako standard szyfrowania stron internetowych.
 • adres IP: indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny)
 • cookies: jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera
 • log systemowy: jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.

 1. Administartor danych osobowych ze szczególną troską dba o ochronę przekazanych danych, szanuje Pani/Pana prawo do zachowania prywatności, oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych na jak najwyższym poziomie w tym:
  • sprawdza zgodnośc przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO;
  • nadzoruje i aktualizuje dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych;
  • zapoznaje osóby upoważnione do przetwarzania danych z właściwymi przepisami tj. pracowników i współpracowników.
 2. Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że korzystając z naszych portali, Państwa dane będą bezpieczne, a ich przetwarzanie będzie zgodne z obowiązującym prawem.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia w uproszczony sposób przetwarzanie danych osobowych w portalach, biurze i redakcji Usługodawcy poprzez przedstawienie źródeł i zasad postępowania z pozyskanymi danymi osobowymi, sposobu wykorzystywania danych z plików cookies i innych technologii stosowanych w ramach funkcjonowania Portali.

 1. Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Portalu jest:wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-360 Warszawa ul. Człuchowska 66, REGON 006218770, KRS 000009917
 2. Miejscem przetwarzania danych osobowych i adresem do korespondencji jest biuro i redakcja wydawnictwa Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920,05-092 Łomianki Warszawska 31. Tel. 22 666 43 32, 22 664 04 51, infolinia: 801 55 45 42, www.medyk.com.pl
 3. Portale internetowe i usługi Usługodawcy www.medyk.com.pl ; www.sklep.medyk.com.pl ; www.gabinetprywatny.pl; www.lekwpolsce.pl
 4. Kontakt z Administartorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: rodo@medyk.com.pl
 5. Portale internetowe i usługi zabezpieczone są certyfikatem SSL
 6. Podanie danych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia przez Użytkownika bądź realizacji usługi przez Usługodawcę, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.
 8. Użytkownik ma prawo do informacji o swoich danych i kontroli ich przetwarzania. Może żądać poprawienia ich lub usunięcia. Wolno mu także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Użytkownik ma także prawo w dowolnej chwili wycofać daną zgodę marketingową (co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych).
 9. Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że w celu dostarczania zamówionych produktów i kolportażu publikacji, powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
  • DPD Polska ul. Mineralna 5, 02-274 Warszawa.
  • Alsendo Sp. z o.o. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
  • ORLEN Paczka, ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa.
  • InPost Sp. z o.o. EQUAL BUSINESS PARK Budynek B ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków.
 10. W celu lepszego poznania zachowania i trendów Użytkowników, Usługodawca powierza przetwarzanie niektórych danych - adres IP komputera do Google Analytics,

 1. W zakresie korzystania z Portalu oraz kontaktu przez Użytkownika:
 2. Dane osobowe nie kojarzone z Użytkownikiem przekazywane są do Serwera oraz Administratora i identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
  • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
  • nazwy systemu Użytkownika o ile jest możliwa;
  • czasu nadejścia zapytania;
  • pierwszego wiersza żądania http;
  • kodu odpowiedzi http;
  • liczby wysłanych przez serwer danych;
  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
  • informacji o przeglądarce Użytkownika;
  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 3. Dane osobowe, które są kojarzone z konkretnym Użytkownikiem przekazywane są do Serwera oraz Administratora: elektronicznie, listownie, telefonicznie, osobiście, poprzez formularz:
  • Rejestracja Konta Użytkownika. Dane przekazane w ramach tego formularza są przetwarzane w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do Zasobów - zalogowania się, przypomnienia, zmiany hasła, aktywacji prenumeraty, usług elektronicznych, pobrania treści i materiałów oraz wysyłania korespondencji elektronicznej związanej z zamówionym produktem lub usługą. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta przez Użytkownika.
  • Zamówienie subskrypcji publikacji. Dane przekazane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji umowy zakupu, wysyłki i obsługi subskrypcji publikacji. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu usunięcia konta przez subskrybenta - Użytkownika.
  • Zamówienia produktów i usług w Portalu internetowym. Dane przekazane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup towarów i usług, zgodnie z regulaminem Portalu Internetowego oraz przesłania oferty kontynuacji kończących się usług.
  • Zamówienia "do kontaktu". Dane osobowe przekazane w ramach formularza będą przetwarzane w celu złożenia i realizacji zamówienia usługi kontaktu e-mail lub telefonicznego na podany adres e-mail lub numer telefonu z osobą, której zgłoszenie dotyczy.
  • Formularz kontaktowy. Dane przekazane w formularzu są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
  • Zgoda formalna. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzach w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie stosownych zgód w części formularza opisanego jako zgody formalne. Zgody będą przetwarzane do czasu ich odwołania.
  • Zamówienia usługi, towaru, asortymentu w formie papierowej lub elektronicznej. Dane przekazane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup towarów i usług oraz przesłania oferty kontynuacji kończących się usług.
  • Korespondencja e-mail oraz tradycyjna. W przypadku kierowania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy korespondencji lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania spraw, których dotyczy korespondencja. Dane związane z korespondencją e-mail lub tradycyjną przetwarzane będą do czasu ich odwołania.
  • Kontakt telefoniczny. W przypadku kontaktowania się z Usługodawcą drogą telefoniczną, Usługodawca może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
  • Subskrypcja newsletterów. Dane przekazane w ramach formularza subskrypcji newsletterów są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi zamówionego newslettera. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu całkowitej rezygnacji z subskrypcji.
  • Pliki cookies. Zapisywane są przez Usługodawcę i Partnerów Usługodawcy. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w plikach cookies w celach profilowania i prowadzenia spersonalizowanej reklamy przez Usługodawcę i Partnerów Usługodawcy. Szczegóły dotyczące plików cookies opisuje punkt IX niniejszej Polityki.
 4. Wszystkie ww. podane dane osobowe jeśli nie zapisano inaczej, będą przetwarzane przez minimum 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym Transakcje, zostały ostatecznie zakończone lub w uzasadnionych przypadkach trwale w związku z uzasadnionym interesem administratora.
 5. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
 6. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich.
 7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym.

 1. Prawo ochrony danych osobowych daje Użytkownikowi szereg praw, z których może skorzystać w dowolnej chwili. Prawa Użytkownika obejmują:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: rodo@medyk.com.pl. lub pisząc na adres do korespondencji, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Jeżeli Użytkownik uzna, że w jakikolwiek sposób zostały naruszone reguły przetwarzania Jego danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi do Administratora danych osobowych oraz do organu nadzorczego. W ramach wykonania tego uprawnienia powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje za naruszające Jego prawa.

 1. Konto utworzone w Portalu internetowym można skasować logując się na swoim koncie lub wysyłając e-mail na adres rodo@medyk.com.pl
 2. Zgodę na newsletter można wycofać zaznaczając odpowiednią opcję w Portalu lub wysyłając e-mail na adres rodo@medyk.com.pl
 3. Przekazane dane osobowe z wyłączeniem transakcji finansowych oraz aktywnych umów mogą zostać usunięte w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@medyk.com.pl.
 4. Zgoda marketingowa może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@medyk.com.pl

 1. NIE SPRZEDAJEMY - danych osobowych podmiotom trzecim.
 2. Dane zebrane za pośrednictwem Portalu które nie są one kojarzone z konkretnymi Użytkownikami mogą być wykorzystane w celu zarządzania Portalem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania popytu, optymalizacji, ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych, analitycznych w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji kojarzone z konkretnym Użytkownikiem mogą być wykorzystane do dopasowania treści stron i tematyki do zainteresowań i profilu zawodowego, zalogowania się, przypomnienia lub zmiany hasła, aktywacji prenumeraty, usług elektronicznych, pobrania treści i materiałów oraz wysyłania korespondencji elektronicznej, tradycyjnej, umowy zakupu, wysyłki i obsługi subskrypcji publikacji oraz oferowania reklamy zgodnej z Twoim profilem zawodowym.
 4. Rejestracja w Portalu nie jest obowiązkowa, jeśli jednak chcesz przeglądać i pobierać wszystkie publikacje, treści, dokumenty oraz dokonać bezpiecznych zakupów, musisz się zarejestrować.
 5. Dane zbierane podczas transakcji zakupu kojarzone z konkretnym Użytkownikiem, będą wykorzystane w celu realizacji zamówienia i transakcji, w tym . Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej wysyłki i transakcje płatnicze w celu dokonania płatności.
 6. Dane zbierane w trakcie korespondencji kojarzone z konkretnym Uzytkownikiem, będą wykorzystane wyłącznie w celu korespondencji pomiędzy nami.
 7. Jeżeli zapisujesz się na naszego newsletter podajac jedynie adres e-mail lub w inny sposób wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania własnych informacji marketingowych, handlowych, medyczno-farmaceutycznych. Masz prawo wypisać się i skasować swoje dane z subskrypcji tych wiadomości.
 8. W przypadku kontroli uprawnionych organów Państwa, Twoje dane mogą zostać udostępnione na ich żądanie.
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego portalu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 1. Jeżeli dokonałaś/eś Transakcji, zakupu towaru, usługi możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące Twojej transakcji, usługi, oferty handlowej. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.
 2. Jeżeli zapisałaś/eś się do naszego newslettera lub w inny sposób wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową informacje medyczno-farmaceutyczne, marketingowe i handlowe. Zawsze masz prawo zrezygnować z subskrypcji newslettera.

 1. Wysyłając note korygującą lub informację do Administratora na adres e-mail rodo@medyk.com.pl lub listownie na adres do korespondencji.
 2. Po zalogowaniu się do Portalu możesz wprowadzić zmiany na swoim koncie lub usunąć swoje dane osobowe lub wysyłając e-mail rodo@medyk.com.pl
 3. Dane użyte do Transakcji można zmodyfikować wysyłając notę korygującą do Administratora.
 4. Dane zbierane automatycznie nie zawierają danych osobowych i usuwają się automatycznie.

 1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy Pliki cookies. Korzystanie z naszego Portalu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszego Portalu oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
 2. Dla Państwa wygody nasze Portale używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany Portal- serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
 4. Portal może stosować Pliki cookies: 
  1. Niezbędne pliki cookies są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
  2. Funkcjonalne pliki cookies pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
  3. Analityczne pliki cookies pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
  4. Reklamowe pliki cookies służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
 5. Serwisy obce, do których niekiedy odsyła Portal, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 6. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 
 7. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
 8. W plikach cookies przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach.
 9. Informacje te służą do: rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron; rejestrowania preferencji użytkowników; przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie); rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.
 10. Użytkownicy naszych Portali, stron internetowych mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji, poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 1. Dostęp do naszej bazy danych osobowych mają wyłącznie osoby do tego uprawnione, baza chroniona jest hasłem i zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.
 2. Teren biura i redakcji ma monitoring wizyjny i dodatkowo jest chroniony całodobowo przez agencję ochrony.
 3. Strony internetowe zabezpieczone są certyfikatem SSL.

 1. Nie zmieniamy polityki prywatności bez Twojej wiedzy.
 2. Nie sprzedajemy danych zbieranych podczas wizyt, transakcji oraz rejestracji konta, w naszych Portalach.
 3. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Portalu i Usług Administratora to działanie to poczytuje się za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

Redakcja: 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31

Wydawnictwo naukowe Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

NIP 526-020-49-20 | REGON 006218770 | KRS 0000099179

Tel. 22 666 43 32 | 22 664 04 51 | 801 554 542Copyright © Medyk sp. z o.o