1. Definicje

Niniejszy regulamin określa właściciela, cele, redakcję i administartora portalu, a także prawa i obowiązki uzytkowników, warunki prenumeraty, zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania ze strony internetowej lekwpolsce.pl zwanej dalej portalem
Prenumerata - subskrybcja płatna lub bezpłatna czasopisma na okreslony czas.
Administrator zarządza portalem w tym danymi osobowymi użytkowników i prenumeratorów.
Redakcja - zespół osób zarządzający treścią czasopisma i portalu.
Rada Naukowa - zespół osób opinjujący treści i zawartość czasopisma i portalu.
Prenumerator - firma lub osoba fizyczna, która zamówi prenumeratę czasopisma.
Użytkownik portal - osoba fizyczna, która dokona poprawnej rejestracji i akceptacji niniejszego regulaminu.
Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, www.medyk.com.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099179, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 55 000, 00 PLN, NIP 526-020-49-20, REGON 006218770.jest wydawcą czasopisma "Lek w Polsce" oraz właścicielem i administratorem portalu lekwpolsce.pl


2. Prenumerta

Prenumerata jest to zamówienie na subskrybcję czasopisma na określony czas, gwarantująca, że dana osoba lub firma będzie otrzymywać przez ten czas określoną liczbę numerów tego czasopisma.
Prenumerata bezpłatna, promocyjna - usługa świadczona przez wydawcę drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu bezpłatnych numerów czasopisma przez 3 miesięce.
Prenumerata tradycyjna - usługa świadczona przez wydawcę drogą pocztową - tradycyjną, polegająca na wysyłaniu numerów czasopisma pod wskazany adres pocztowy przez 12 miesięcy.
Prenumerata cyfrowa - usługa świadczona przez wydawcę drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu - wysyłaniu na podany adres e-mail numerów czasopisma w wersji cyfrowej PDF przez 12 miesięcy.


3. Ogólne informacje

Celem czasopisma i portalu jest propagowanie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu nauk medyczno-farmaceutycznych.
Czasopismo i portal przeznaczony jest dla specjalistów: lekarzy, farmaceutów, techników farmaceutycznych, pracowników służy zdrowia, pracowników firm farmaceutycznych oraz hurtowni, studentów uniwersytetów medycznych i szkół medycznych.
Wydawca i administrator portalu zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych prenumeratorów i użytkowników.
Administrator portal zastrzega sobie prawo ograniczenia niektórych treści i reklam wyłącznie dla określonych grup zawodowych i aktywnych prenumeratorów czasopism wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.
Zgodnie z prawem farmaceutycznym reklama produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej kierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania i obrotu produktami leczniczymi.
Publikowane na stronach portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Administrator oraz wydawca Spółka Medyk z o.o. nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w portal.
Administrator i wydawca Spółka Medyk z o.o. zastrzegają, iż czasopismo Lek w Polsce oraz strona internetowa - lekwpolsce.pl ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.
Pomimo że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w czasopiśmie i na stronie internetowej, zostały podane właściwie, zarówno autorzy, konsultanci, jak i administrator oraz wydawca Medyk sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych w czasopiśmie i na stronie internetowej lekwpolsce.pl .
Administrator dokłada wszelkich starań, aby portal - lekwpolsce.pl był wolny od złośliwego oprogramowania, aby treści i narzędzia na stronie internetowej były dostępne nieprzerwanie i funkcjonowały prawidłowo.
Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się w serwisie, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów. Otrzymując dostęp do niniejszych stron użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
Wszelkie treści zamieszczone w czasopiśmie "Lek w Polsce" oraz w portal lekwpolsce.pl podlegają prawu autorskiemu, wszelkie kopiowanie dowolnymi metodami jest zabronione.
Zakup prenumeraty "Lek w Polsce" lub rejestracja na stronie poratlu lekwpolsce.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zapisanie podanych danych do bazy prenumeratorów, użytkowników w celach realizacji usługi oraz procesu rejestracji, w tym odblokowania dostępu do treści w portal. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Medyk Sp. z o.o. jest administratorem podanych danych osobowych i jednocześnie informuje, że przysługuje Pani/Panu możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą.


4. Zasady korzystania z portalu lekwpolsce.pl

Korzystanie z portal jest nieodpłatne.
Zarejestrowani użytkownicy oraz prenumeratorzy czasopisma "Lek w Polsce"- osoby fizyczne uzyskują dostęp do dodatkowych opcji i funkcji portal.
Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie portal - lekwpolsce.pl
W toku rejestracji konieczne jest podanie wszystkich danych osoby rejestrującej wskazanych w formularzu, wybór loginu i hasła do dostępu do zasobów specjalnych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby korzystania z portal.
Wprowadzone dane osoby zarejestrowanej powinny być zgodne z prawdą oraz aktualizowane w razie ich zmiany.
Login i hasło powinny być chronione przez użytkownika przed dostępem osób trzecich.
Administrator zastrzega sobie prawo sprawdzenie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym użytkownika poprzez sprawdzenie w bazach Naczelnej Izby Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Aptekarskiej.
Użytkownik nie może udostępniać konta innym osobom ani wykorzystywać go w programach automatycznie wykonujących operacje na portal.
Kopiowanie treści ze strony internetowej lekwpolsce w celach komercyjnych jest zabronione.
Użytkownik portalu nie może pobierać i drukować części/fragmentów artykułów w celach komercyjnych.
Użytkownik portalu nie może przekazywać osobom trzecim w celach komercyjnych udostępnionych wersji elektronicznych czasopism.
Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie pobranych plików w celach komercyjnych jest zabronione.
Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie zapisanych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Prenumeratorom oraz użytkownikom portalu przysługuje prawo aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych, można tego dokonać, modyfikując swoją kartę rejestracyjną lub wysyłając zgłoszenie listownie (listem tradycyjnym, faxem lub pocztą elektroniczną) na adres administratora.


5. Prawa administratora portalu

Administrator i redakcja portalu i czasopisma zastrzegają sobie prawo do: zmiany niniejszego Regulaminu, edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści albo zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do portalu użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub działań nieujętych w Regulaminie, lecz naruszających jego ducha, odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny, skrótów i poprawek stylistycznych w tekstach, usunięcia z listy użytkowników w przypadku, gdy konto dostępowe do portal nie jest wykorzystywane przez okres co najmniej 24 miesięcy lub jest używane niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.


6. Ochrona prywatności i danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP 5260204920, KRS 0000099179 jest administratorem danych osobowych.
Prenumeratorowi i użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia, kontroli i wglądu do podanych i zapisanych do bazy danych.
Administrator portal przestrzega prywatności wszystkich jego użytkowników i prenumeratorów.
Podane dane w procesie zamówienie prenumeraty oraz rejestracji w portalu bedą wykorzystywane w celach: realizacji zamówionej usługi, procesu rejestracji, odblokowania dostępu do treści w portal oraz marketingu informacji medyczno-farmaceutycznych, w szczególności:
numer pozwolenia wykonywania zawodu (PWZ) podany w trakcie zamówienia prenumeraty lub rejestracji w portal będzie wykorzystany jedynie w celu sprawdzenia uprawnień użytkownika; numer telefonu, adres e-mail, imię, nazwisko oraz zawód podane w trakcie zamówienia prenumeraty i rejestracji w portal będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem i przesyłaniu informacji marketingu medyczno-farmaceutycznego; numer prenumeratora wykorzystywany będzie do sprawdzenia w bazie prenumeratorów uprawnień użytkownika.
Administrator portalu wykorzystuje pliki cookies, adres IP komputera, wersję przeglądarki internetowej do poprawnego funkcjonowania i optymalizowania działania portal pod kątem wygody jego użytkowania, informacje te przechowywane są w przeglądarce internetowe użytkownika i mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookie w swojej przeglądarce internetowej.
Portal nie wykorzystuje cookies oraz adresu IP komputera do profilowania i pobierania informacji z komputera użytkownika.
Zamówienie prenumeraty oraz rejestracja na stronie portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zapisanie podanych danych do bazy administratora.
Administrator nie ujawnia osobom trzecim podanych danych osobowych użytkowników i prenumeratorów.


7. Prawa autorskie

"Lek w Polsce" jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Medyk Sp. z o.o. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej Medyk Sp. z o.o.
Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów strony internetowej lekwpolsce bez pisemnej zgody Medyk Sp. z o.o.
Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach strony internetowej - portal bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
Wyjątek stanowią informacje zawarte w dziale aktualności, publikowanie ich w jakichkolwiek materiałach jest dozwolone w przypadku podania jako źródła nazwy serwisu w postaci "lekwpolsce.pl" bądź "https://lekwpolsce.pl". Jeśli materiał publikowany jest w Interneciem, należy również umieścić link do portal lekwpolsce.pl
Redakcja, publikując jakiekolwiek materiały w czasopismie lub w portal na podstawie informacji zamieszczanych w innych źródłach, zawsze podaje zródło informacji.
Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja portal się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja czasopisma lub portal powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.


8. Znaki towarowe i handlowe

Wszelkie nazwy handlowe, logotypy oraz inne zastrzeżone znaki garficzne pojawiające się w materiałach udostępnianych przez portal lub zamieszczone w czasopismie "Lek w Polsce" zostały użyte za zgodą właściciela lub wyłącznie w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego.


9. Ustalenia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane indywidualnie.
Każdy zarejestrowany użytkownik portalu potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane z portalem należy zgłaszać na adres e-mail admin@lekwpolsce.pl lub dzwoniąc na infolinię 801-55-45-42.
Adres administartora Medyk Sp. z o.o. 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31, NIP526-020-49-20, tel 22 666 43 32.


Copyright © Medyk sp. z o.o