1. Definicje

Niniejszy regulamin przedstawia zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania ze strony lekwpolsce.pl zwanej dalej portalem
Jako portal rozumiemy stronę internetową www.lekwpolsce.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
Właścicielem strony internetowej - portalu i administratorem danych osobowych jest Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, www.medyk.com.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099179, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 55 000, 00 PLN, NIP 526-020-49-20, REGON 006218770.
Administrator portalu - Medyk Sp. z o.o. zarządzająca portalem i danymi osobowymi.
Redakcja portalu - zespół osób zarządzający treścią portalu.
Użytkownik portalu - osoba fizyczna, która dokona poprawnej rejestracji i akceptacji niniejszego regulaminu.
Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane z portalem należy zgłaszać na adres e-mail admin@lekwpolsce.pl lub dzwoniąc na infolinię 801-55-45-42


2. Ogólne

Celem portalu jest propagowanie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu nauk medyczno-farmaceutycznych.
Portal przeznaczony jest dla specjalistów: lekarzy, farmaceutów, techników farmaceutycznych, pracowników służy zdrowia, pracowników firm farmaceutycznych oraz hurtowni, studentów uniwersytetów medycznych i szkół medycznych.
Administrator portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych swoich użytkowników.
Administrator portalu zastrzega sobie prawo ograniczenia niektórych treści i reklam wyłącznie dla określonych grup zawodowych i aktywnych prenumeratorów czasopism wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.
Zgodnie z prawem farmaceutycznym reklama produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej kierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania i obrotu produktami leczniczymi.
Publikowane na stronach portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Administrator oraz Spółka Medyk z o.o. nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w portalu.
Administrator i Spółka Medyk z o.o. zastrzegają, iż strona internetowa - lekwpolsce ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.
Pomimo że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej, zostały podane właściwie, zarówno autorzy, konsultanci, jak i Administrator oraz Spółka Medyk z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych na stronie internetowej.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa - lekwpolsce była wolna od złośliwego oprogramowania, aby treści i narzędzia na stronie internetowej były dostępne nieprzerwanie i funkcjonowały prawidłowo. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze strony internetowej w systemie teleinformatycznym użytkownika, w tym infrastrukturze technicznej.
Wszelkie treści zamieszczone w portalu podlegają prawu autorskiemu, wszelkie kopiowanie dowolnymi metodami jest zabronione.
Rejestracja na stronie poratlu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zapisanie podanych danych do bazy użytkowników w celach realizacji procesu rejestracji oraz odblokowania dostęu do treści w portalu. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Medyk Sp. z o.o. jest administratorem podanych danych osobowych i jednocześnie informuje, że przysługuje Pani/Panu możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą.


3. Zasady korzystania z portalu

Korzystanie z portalu jest nieodpłatne.
Zarejestrowani użytkownicy - osoby fizyczne uzyskują dostęp do dodatkowych opcji i funkcji portalu.
Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie portalu - lekwpolsce
W toku rejestracji konieczne jest podanie wszystkich danych osoby rejestrującej wskazanych w formularzu, wybór loginu i hasła do dostępu do zasobów specjalnych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby korzystania z portalu.
Wprowadzone dane osoby zarejestrowanej powinny być zgodne z prawdą oraz aktualizowane w razie ich zmiany.
Login i hasło powinny być chronione przez użytkownika przed dostępem osób trzecich.
Administrator zastrzega sobie prawo sprawdzenie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym użytkownika poprzez sprawdzenie w bazach Naczelnej Izby Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Aptekarskiej
Użytkownik nie może udostępniać konta innym osobom ani wykorzystywać go w programach automatycznie wykonujących operacje na portalu.
Kopiowanie treści ze strony internetowej lekwpolsce w celach komercyjnych jest zabronione.
Użytkownik portalu nie może pobierać i drukować części/fragmentów artykułów w celach komercyjnych.
Użytkownik portalu nie może przekazywać osobom trzecim w celach komercyjnych udostępnionych wersji elektronicznych czasopism.
Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie pobranych plików w celach komercyjnych jest zabronione.
Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie zapisanych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Użytkownikom portalu przysługuje prawo aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych, można tego dokonać, modyfikując swoją kartę rejestracyjną lub wysyłając zgłoszenie listownie (listem tradycyjnym, faxem lub pocztą elektroniczną) na adres Administratora portalu Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-015, ul. Skwer Kar. St. Wyszyńskiego 5/54 NIP526-020-49-20.


4. Prawa Portalu

Administrator i redakcja portalu zastrzegają sobie prawo do: zmiany niniejszego Regulaminu, edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści albo zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez po dania przyczyny, odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do portalu użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub działań nieujętych w Regulaminie, lecz naruszających jego ducha, odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny, skrótów i poprawek stylistycznych w tekstach, usunięcia z listy użytkowników w przypadku, gdy konto dostępowe do portalu nie jest wykorzystywane przez okres co najmniej 24 miesięcy lub jest używane niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.


5. Ochrona prywatności i danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-015 NIP 5260204920 jest administratorem podanych danych osobowych.
Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia, kontroli i wglądu do podanych i zapisanych danych osobowych
Administrator portalu przestrzega prywatności wszystkich jego użytkowników.
Podane dane w procesie rejestracji bedą wykorzystywane w celach: realizacji procesu rejestracji i odblokowania dostępu do treści w portalu oraz marketingu medyczno-farmaceutycznego
W szczególności:
numer pozwolenia wykonywania zawodu (PWZ) podany w trakcie rejestracji w portalu będzie wykorzystany jedynie w celu sprawdzenia uprawnień użytkownika;
numer telefonu, adres e-mail, imię, nazwisko oraz zawód podane w trakcie rejestracji w portalu będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem i marketingu medyczno-farmaceutycznego;
numer prenumeratora wykorzystywany będzie do sprawdzenia w bazie prenumeratorów uprawnień użytkownika.
Administartor portal wykorzystuje cookies, adres IP komputera, wersję przeglądarki internetowej do poprawnego funkcjonowania i optymalizowania działania portalu pod kątem wygody jego użytkowania.
Portal nie wykorzystuje cookies oraz adresu IP komputera do profilowania i pobierania informacji z komputera użytkownika.
Rejestracja na stronie poratlu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zapisanie podanych danych do bazy użytkowników.
Administrator portalu nie ujawnia osobom trzecim podanych danych osobowych użytkowników.


6. Prawa autorskie

"Lek w Polsce" jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Medyk Sp. z o.o. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej Medyk Sp. z o.o.
Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów strony internetowej lekwpolsce bez pisemnej zgody Medyk Sp. z o.o.
Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach strony internetowej - portalu bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
Wyjątek stanowią informacje zawarte w dziale aktualności, publikowanie ich w jakichkolwiek materiałach jest dozwolone w przypadku podania jako źródła nazwy serwisu w postaci "lekwpolsce.pl" bądź "http://lekwpolsce.pl". Jeśli materiał publikowany jest w Internecie należy również umieścić link do portalu lekwpolsce.
Redakcja publikując jakiekolwiek materiały w portalu na podstawie informacje zamieszczanych w innych źródłach zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami.
Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja portalu się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja portalu powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.


7. Znaki towarowe i handlowe

Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm pojawiające się w materiałach udostępnianych przez portal zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego.


8. Ustalenia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
Każdy użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Copyright © Medyk sp. z o.o