Niniejszy regulamin określa właściciela, cele, redakcję i administartora portalu, a także prawa i obowiązki uzytkowników, warunki prenumeraty, zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania ze strony internetowej lekwpolsce.pl - LEK, zwanej dalej Portalem
1. Definicje
 • Prenumerata - subskrybcja płatna lub bezpłatna czasopisma na okreslony czas.
 • Portal - strona internetowa https://www.lekwpolsce.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 • Administrator zarządza portalem w tym danymi osobowymi użytkowników i prenumeratorów.
 • Redakcja - zespół osób zarządzający treścią czasopisma i portalu.
 • Rada Naukowa - zespół osób opinjujący treści i zawartość czasopisma i portalu.
 • Prenumerator - firma lub osoba fizyczna, która zamówi prenumeratę czasopisma.
 • © - Copyright znak zastrzeżenia wszelkich praw autorskich;
 • CC BY-NC-ND 4.0. Licencje Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych CC BY-NC-ND. Ta licencja umożliwia ponownemu użytkownikowi kopiowanie i rozpowszechnianie materiału na dowolnym nośniku lub formacie wyłącznie w niedostosowanej formie, wyłącznie do celów niekomercyjnych i tylko pod warunkiem podania autorstwa twórcy.
 • P- znak odpłatności za artykuł
 • C - P umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania po uiszczeniu opłaty licencyjnej.
 • Konsument - osoba fizyczna w tym jednoosobowa działalność gospodarcza, której zakup nie będzie miał charakteru zawodowego, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Użytkownikiem - jest Konsument lub Przedsiębiorca, który udostępniającą pracownikom lub współpracownikom dostęp do Portalu.
 • Rejestracja konta w Portalu- czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika konta, wymaganego dla korzystania przez Użytkownika z dostępnych funkcjonalności Portalu Internetowego, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego przez Wydawcę.
 • Subskrypcja Portalu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika na zasady dotyczące korzystania z tego Portalu w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać korzystania z Portalu za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies.
 • Prenumerata – otrzymywanie przez określony czas określona liczbę numerów czasopisma, oraz uzyskanie przez określony czas dostępu do materiałów tylko dla prenumeratorów w Portalu.
 • Portal - strony internetowe i usługi Wydawcy.
 • Wydawca – wydawca Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920, REGON 006218770, z siedziba w Warszawie ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa, adres do korespondencji 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31 – redakcja i biuro.
2. Prenumerta

 • Prenumerata jest to zamówienie na subskrybcję czasopisma na określony czas, gwarantująca, że dana osoba lub firma będzie otrzymywać przez ten czas określoną liczbę numerów tego czasopisma.
 • Prenumerata bezpłatna, promocyjna - usługa świadczona przez wydawcę drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu bezpłatnych numerów czasopisma przez 3 miesięce. Prenumerata tradycyjna - usługa świadczona przez wydawcę drogą pocztową - tradycyjną, polegająca na wysyłaniu numerów czasopisma pod wskazany adres pocztowy przez 12 miesięcy. > Prenumerata cyfrowa - usługa świadczona przez wydawcę drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu - wysyłaniu na podany adres e-mail numerów czasopisma w wersji cyfrowej PDF przez 12 miesięcy.

  3. Ogólne informacje

  Celem czasopisma i portalu jest propagowanie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu nauk medyczno-farmaceutycznych.
  Czasopismo i portal przeznaczony jest dla specjalistów: lekarzy, farmaceutów, techników farmaceutycznych, pracowników służy zdrowia, pracowników firm farmaceutycznych oraz hurtowni, studentów uniwersytetów medycznych i szkół medycznych.
  Wydawca i administrator portalu zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych prenumeratorów i użytkowników.
  Administrator portal zastrzega sobie prawo ograniczenia niektórych treści i reklam wyłącznie dla określonych grup zawodowych i aktywnych prenumeratorów czasopism wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.
  Zgodnie z prawem farmaceutycznym reklama produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej kierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania i obrotu produktami leczniczymi.
  Publikowane na stronach portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  Administrator oraz wydawca Spółka Medyk z o.o. nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w portal.
  Administrator i wydawca Spółka Medyk z o.o. zastrzegają, iż czasopismo Lek w Polsce oraz strona internetowa - lekwpolsce.pl ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.
  Pomimo że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w czasopiśmie i na stronie internetowej, zostały podane właściwie, zarówno autorzy, konsultanci, jak i administrator oraz wydawca Medyk sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych w czasopiśmie i na stronie internetowej lekwpolsce.pl .
  Administrator dokłada wszelkich starań, aby portal - lekwpolsce.pl był wolny od złośliwego oprogramowania, aby treści i narzędzia na stronie internetowej były dostępne nieprzerwanie i funkcjonowały prawidłowo.
  Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się w serwisie, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów. Otrzymując dostęp do niniejszych stron użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
  Wszelkie treści zamieszczone w czasopiśmie "Lek w Polsce" oraz w portal lekwpolsce.pl podlegają prawu autorskiemu, wszelkie kopiowanie dowolnymi metodami jest zabronione.
  Zakup prenumeraty "Lek w Polsce" lub rejestracja na stronie poratlu lekwpolsce.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zapisanie podanych danych do bazy prenumeratorów, użytkowników w celach realizacji usługi oraz procesu rejestracji, w tym odblokowania dostępu do treści w portal. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Medyk Sp. z o.o. jest administratorem podanych danych osobowych i jednocześnie informuje, że przysługuje Pani/Panu możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą.


  4. Zasady korzystania z portalu lekwpolsce.pl

  Korzystanie z portal jest nieodpłatne.
  Zarejestrowani użytkownicy oraz prenumeratorzy czasopisma "Lek w Polsce"- osoby fizyczne uzyskują dostęp do dodatkowych opcji i funkcji portal.
  Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie portal - lekwpolsce.pl
  W toku rejestracji konieczne jest podanie wszystkich danych osoby rejestrującej wskazanych w formularzu, wybór loginu i hasła do dostępu do zasobów specjalnych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby korzystania z portal.
  Wprowadzone dane osoby zarejestrowanej powinny być zgodne z prawdą oraz aktualizowane w razie ich zmiany.
  Login i hasło powinny być chronione przez użytkownika przed dostępem osób trzecich.
  Administrator zastrzega sobie prawo sprawdzenie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym użytkownika poprzez sprawdzenie w bazach Naczelnej Izby Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Aptekarskiej.
  Użytkownik nie może udostępniać konta innym osobom ani wykorzystywać go w programach automatycznie wykonujących operacje na portal.
  Kopiowanie treści ze strony internetowej lekwpolsce w celach komercyjnych jest zabronione.
  Użytkownik portalu nie może pobierać i drukować części/fragmentów artykułów w celach komercyjnych.
  Użytkownik portalu nie może przekazywać osobom trzecim w celach komercyjnych udostępnionych wersji elektronicznych czasopism.
  Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie pobranych plików w celach komercyjnych jest zabronione.
  Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie zapisanych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  Prenumeratorom oraz użytkownikom portalu przysługuje prawo aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych, można tego dokonać, modyfikując swoją kartę rejestracyjną lub wysyłając zgłoszenie listownie (listem tradycyjnym, faxem lub pocztą elektroniczną) na adres administratora.


  5. Prawa administratora portalu

  Administrator i redakcja portalu i czasopisma zastrzegają sobie prawo do: zmiany niniejszego Regulaminu, edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści albo zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do portalu użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub działań nieujętych w Regulaminie, lecz naruszających jego ducha, odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny, skrótów i poprawek stylistycznych w tekstach, usunięcia z listy użytkowników w przypadku, gdy konto dostępowe do portal nie jest wykorzystywane przez okres co najmniej 24 miesięcy lub jest używane niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.


  6. Ochrona prywatności i danych osobowych

  Polityka prywatnosci wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.

  7. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUBLIKACJI I SERWISÓW PRASOWYCH

  "Lek w Polsce" jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Medyk Sp. z o.o. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej Medyk Sp. z o.o.
  Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów strony internetowej lekwpolsce bez pisemnej zgody Medyk Sp. z o.o.
  Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach strony internetowej - portal bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
  Wyjątek stanowią informacje zawarte w dziale aktualności, publikowanie ich w jakichkolwiek materiałach jest dozwolone w przypadku podania jako źródła nazwy serwisu w postaci "lekwpolsce.pl" bądź "https://lekwpolsce.pl". Jeśli materiał publikowany jest w Interneciem, należy również umieścić link do portal lekwpolsce.pl
  Redakcja, publikując jakiekolwiek materiały w czasopismie lub w portal na podstawie informacji zamieszczanych w innych źródłach, zawsze podaje zródło informacji.
  Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja portal się powołuje) poinformuje nas, że nie chce aby redakcja czasopisma lub portal powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.


  REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUBLIKACJI I SERWISÓW PRASOWYCH wydawnictwa Medyk Sp. z o.o.

  8. Znaki towarowe i handlowe

  Wszelkie nazwy handlowe, logotypy oraz inne zastrzeżone znaki garficzne pojawiające się w materiałach udostępnianych przez portal lub zamieszczone w czasopismie "Lek w Polsce" zostały użyte za zgodą właściciela lub wyłącznie w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego.


  9. Ustalenia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
  Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane indywidualnie.
  Każdy zarejestrowany użytkownik portalu potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  Problemy techniczne, naruszenia oraz sugestie związane z portalem należy zgłaszać na adres e-mail admin@lekwpolsce.pl lub dzwoniąc na infolinię 801-55-45-42.
  Adres administartora Medyk Sp. z o.o. 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31, NIP526-020-49-20, tel 22 666 43 32.


  Copyright © Medyk sp. z o.o