2021-05-25 Artykuł

Alergiczny nieżyt nosa i pokrzywka są przykładami reakcji typu natychmiastowego, w której to można wyróżnić fazę wczesną (znaczącą rolę odgrywa tu histamina, wywołująca m.in. świąd, kichanie) i późną (z udziałem m.in. PAF odpowiedzialnego za przekrwienie i obrzęk). W celu skutecznego leczenia tych jednostek chorobowych warto zastosować lek, który będzie skuteczny w obu tych fazach. Przykładem takiej molekuły jest rupatadyna, która należy do leków przeciwhistaminowych II generacji. Ma podwójny mechanizm działania: blokuje receptory histaminowe oraz receptory dla czynnika aktywującego płytki, redukując tym samym objawy wczesnej i późnej fazy reakcji alergicznej.

Pokrzywka charakteryzuje się występowaniem bąbli pokrzywkowych i/lub obrzęku naczynioruchowego. Bąble pokrzywkowe to przelotne, powierzchowne, swędzące, blade wykwity o rumieniowej otoczce. Ustępują w ciągu kilku godzin. Obrzęk naczynioruchowy natomiast sięga tkanki podskórnej i warstwy podśluzówkowej. Charakteryzuje się bladym zabarwieniem, większą bolesnością i utrzymuje się dłużej w porównaniu do bąbla pokrzywkowego. Szacuje się, że u połowy pacjentów występują tylko bąble pokrzywkowe, u 40% – bąble i obrzęk, a u 10% – tylko obrzęk. Ze względu na czas trwania pokrzywkę dzielimy na:

• ostrą,

• przewlekłą.

Ostra pokrzywka trwa do 6 tygodni natomiast przewlekła powyżej 6 tygodni. Ze względu na etiologię patofizjologiczną wyróżnia się pokrzywkę spontaniczną (o wieloczynnikowym podłożu) i fizykalną, indukowaną czynnikami fizycznymi.

Copyright © Medyk sp. z o.o