2020-11-18 Aktualności

17 listopada br. senatorowie Komisji Zdrowia rozpatrzyli projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Za przyjęciem regulacji głosowało 8 senatorów. Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem. W spotkaniu wzięli udział Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wraz z radcą prawnym Krzysztofem Baką, a także Marcin Wiśniewski reprezentujący Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA). Procedowany projekt ustawy tworzy ramy prawne do prowadzenia przez farmaceutów usług z zakresu opieki farmaceutycznej na rzecz pacjentów. Jego celem jest również wykorzystanie dużego potencjału polskich aptek.

Podczas posiedzenia komisji, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podziękowała za dotychczasowe prace nad projektem, wyrażając nadzieję, że jego dalsze procedowanie umożliwi wykonywanie zawodu farmaceuty w sposób niezależny.

Wbrew opiniom części przedsiębiorców ustawa o zawodzie farmaceuty nie pozbawia ich prawa do podejmowania najważniejszych decyzji w związku z prowadzeniem przez nich działalności. Ustawa w sposób jasny definiuje, na czym polega opieka farmaceutyczna, co rozumiemy pod pojęciem usługi farmaceutycznej oraz jakie są zadania zawodowe kierownika apteki – podkreśliła Prezes NRA.

W swojej wypowiedzi Elżbieta Piotrowska Rutkowska odniosła się do działań prowadzonych przez część organizacji zrzeszających pracodawców, którzy w przestrzeni publicznej od wielu miesięcy podejmują próby dyskredytacji projektu tej ustawy.

W toku dalszych prac senatorowie poparli regulację umożliwiającą farmaceutom wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach. Za przyjęciem poprawki głosowało 5 senatorów, przeciw było 3. Teraz regulacja trafi na posiedzenie plenarne Senatu, który zajmie się jej dalszym procedowaniem.

Copyright © Medyk sp. z o.o