2021-10-01 Aktualności

Rozpoczął się sezon jesienno-zimowy, a wraz z nim wzmożone zachorowania na grypę, choroby grypopodobne, ale również na COVID-19. Warto podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec zachorowaniom i powikłaniom. Ministerstwo Zdrowia w ramach Rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 udostępniło szerokiej grupie możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień.Osoby, które są uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciw grypie nie muszą otrzymać skierowania od lekarza na szczepienie i umawiać się na wizytę w przychodni. Pacjent musi jedynie zgłosić się do jednego z punktu szczepień i umówić się na dogodny termin do wykonania iniekcji.

Przed szczepieniem należy jednak wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu. Osoby zgłaszające się aa szczepienie powinny być zdrowe, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Szczepienia przeciw grypie można dokonać podczas szczepienia przeciw COVID-19. Szczepienia te można wykonywać jednocześnie, a szczepienie przeciw grypie może być zrealizowane zarówno z pierwszą, jak i kolejnymi dawkami szczepionek przeciw COVID-19. Mapa punktów, w których można wykonać bezpłatne szczepienie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Zaświadczenie po szczepieniu przeciw grypie widoczne będzie w Internetowym Koncie Pacjenta. Zaraz po szczepieniu, po wpisaniu do systemu przez osobę z punktu szczepień – zaświadczenie pojawi się w IKP.

Prawo do bezpłatnego szczepienia

Od tego roku na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z bezpłatnych szczepień będą mogły skorzystać następujące grupy:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci:
  • zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego
  • oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Szczepionki refundowane

Na bezpłatne szczepionki przeciw grypie dostępne w aptekach mogą liczyć seniorzy powyżej 75. roku życia oraz kobiety w ciąży. 50% refundacja dotyczy osób w wieku 65-74 lata, osób w wieku od 18-64 lat z chorobami współistniejącymi oraz dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat. Grupy nieobjęte refundacją również mogą skorzystać ze szczepień przeciw grypie w pełnej odpłatności. Poniżej tabelkęaz refundacją apteczną szczepionek przeciw grypie.

 

Grupa pacjentów

Produkt

% finansowania

Cena dla pacjenta

Dzieci 2-5 lat

Fluenz Tetra

50%

47,87 PLN

VaxigripTetra

50%

26,10 PLN

Kobiety w ciąży

Influvac Tetra

100%

00,00 PLN

VaxigripTetra

100%

00,00 PLN

Dorośli w grupach ryzyka 18-64 lat*

Influvac Tetra

50%

25,76 PLN

VaxigripTetra

50%

26,10 PLN

Osoby w wieku 65-74 lat

VaxigripTetra

50%

26,10 PLN

Seniorzy 75+

VaxigripTetra

100%

00,00 PLN 

 

Copyright © Medyk sp. z o.o