2022-05-11 Aktualności

Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wypowiedział się przeciwko stosowaniu wymogów wprowadzonych przez tzw. Aptekę dla Aptekarza, wobec zezwoleń sprzed wejścia w życie tej nowelizacji. Tym samym skrytykował dotychczasowe postępowanie Inspekcji Farmaceutycznej i stanął po stronie przedsiębiorców. Sąd doszedł do wniosku, że tzw. stare zezwolenia” udzielone przed wejściem w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego mogą funkcjonować na starych zasadach, a nowe wymogi wynikające z art. 99 ust. 4 Ustawy po nowelizacji nie znajdują do nich zastosowania, i to również wtedy, gdy postępowanie w przedmiocie zmiany„starego” zezwolenia zostało wszczęte już po wejściu ustawy nowelizującej Prawo Farmaceutyczne w życie.

 

Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET, organizacji zrzeszającej sieci apteczne, która na prawach strony uczestniczyła w postępowaniu sądowym, podkreśla wagę zapadłych orzeczeń: Od dawna oczekiwaliśmy na potwierdzenie tego, co zdaniem Związku od początku było oczywiste: w państwie prawa ustawy nie powinny naruszać praw nabytych. Skoro tak, to nie można w drodze dowolnych interpretacji uderzać przepisami AdA w prawa posiadaczy zezwoleń wydanych przed wejściem w życie tej ustawy. Związek regularnie włącza się do spraw takich jak te, aby chronić prawa przedsiębiorców aptecznych.

 

Na znaczenie orzeczeń zwracają również uwagę prawnicy z Kancelarii Tomasik Jaworski, reprezentujący ZPA PharmaNET w postępowaniu przed NSA.

W ostatnich latach dwa ograniczenia własnościowe zawarte w Prawie farmaceutycznym stały się polem do nadużyć: próg 1% oraz wymogi wprowadzone przez AdA. O ile w przypadku 1% w przeciągu ostatnich dwóch lat utrwaliła się linia orzecznicza NSA, zgodnie z którą nieprzekraczanie progu jest wyłącznie warunkiem wydania zezwolenia (w pewnym sensie domknięta ważnym kwietniowym wyrokiem NSA uchylającym decyzję cofającą zezwolenie za przekroczenie 1%), o tyle wobec „wstecznego” stosowania AdA wypowiedzi NSA brakowało aż do lutego tego roku. Teraz, gdy ukazało się uzasadnienie, sytuacja stała się jasna – stwierdza adw. Marcin Tomasik.

NSA w orzeczeniach podkreślił dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, odwołując się zarówno do brzmienia przepisów, jak i do uzasadnienia ustawy oraz regulacji intertemporalnych potwierdził, że ograniczenia wprowadzone nowelizacją co do zasady nie obejmują posiadaczy dawnych zezwoleń. Po drugie, zwrócił uwagę, że wprowadzający zasadę wyłączności aptekarzy art. 99 ust. 4 PF, podobnie jak przepisy o 1% czy wprowadzonym przez AdA limicie 4 aptek, jako przepisy kompetencyjne podlegają ścisłej wykładni. Tym samym skład orzekający nawiązał do utrwalonego poglądu NSA na temat art. 99 PF – dodaje adw. Filip Gołba.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o