2022-05-17 Aktualności

Firma Novartis ogłosiła zaktualizowane wyniki dotyczące mediany całkowitego przeżycia (OS) dla rybocyklibu w skojarzeniu z fulwestrantem w pierwszej linii leczenia kobiet w wieku pomenopauzalnym z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi hormonozależnym HER2-ujemnym i z dodatnim receptorem hormonalnym (HR+/HER2-). W badaniu MONALEESA-3 udowodniono, że rybocyklib w terapii skojarzonej z fulwestrantem osiągnął medianę całkowitego przeżycia (OS) ponad pięć i pół roku (67,6 miesiąca) w pierwszej linii leczenia (1L) u kobiet po menopauzie ze zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2-. Rybocyklib w terapii skojarzonej z fulwestrantem stosowany w pierwszej linii leczenia pozwolił na wydłużenie czasu przeżycia chorych o prawie 16 miesięcy w porównaniu do leczenia samym fulwestrantem, przy względnym zmniejszeniu ryzyka zgonu o 33%. 

 

To jedyna dostępna opcja terapeutyczna łącząca inhibitor CDK4/6 i fulwestrant, która wykazuje korzystny wpływ na całkowite przeżycie (OS) w terapii pierwszej linii (1L). Rybocyklib jest inhibitorem CDK4/6 charakteryzującym się najdłuższą medianą całkowitego przeżycia (OS) i stałą korzyścią rokowań dla całkowitego czasu przeżycia we wszystkich trzech badaniach fazy III, niezależnie od połączenia zastosowanego w terapii skojarzonej, linii leczenia, statusu menopauzy oraz miejsca i liczby przerzutów.

Dane z badania III fazy MONALEESA-3 zostały przedstawione w formie doniesienia ustnego podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) poświęconego nowotworowi piersi w 2022 r.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o