2022-12-22 Aktualności
Główny Inspektor Farmaceutyczny ogłosił strategię Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (PIF) na lata 2023-2026. Zawiera ona szereg projektów do realizacji w czasie obowiązywania dokumentu. Celem opracowania strategii jest poprawa funkcjonowania jednostki oraz przygotowanie całego organizmu administracyjnego urzędu do nadchodzących wyzwań.
Pracę nad strategią PIF rozpoczęły się od powołania Zespołu ds. wypracowania Strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, a punktem wyjścia stała się przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Podczas prac Zespołu określone zostały misja i wizja organizacji, a także katalog wartości, wśród których pracownicy GIF i WIF wybrali pięć najważniejszych.
 
Strategia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej została oparta na Strategicznej Karcie Wyników, uwzględniającej 4 perspektywy: interesariusza, finansową, procesów wewnętrznych i rozwoju. Nadrzędny cel, jaki postawiła przed sobą Inspekcja, to efektywnie realizować nadzór nad rynkiem farmaceutycznym w ramach powierzonych środków. Zaplanowanych zostało 6 projektów, dla których powołane zostaną zespoły projektowe odpowiedzialne za sprawne, terminowe i kwalitatywne osiąganie założonych celów w przyjętej perspektywie czasowej. Projekty dotyczą: standaryzacji procesów, automatyzacji GIF, poprawy nadzoru nad dostępnością do produktów leczniczych, rozwoju komunikacji zewnętrznej i obsługi interesariuszy, optymalizacji kosztów funkcjonowania oraz działań budujących wiarygodny wizerunek GIF jako atrakcyjnego pracodawcy.
W ocenie jej twórców strategia, aby spełniać swoje zadanie, musi podlegać cyklicznym przeglądom, aktualizacjom, a w uzasadnionych przypadkach również modyfikacjom, aby pozostać dokumentem „żywym”, odpowiadającym na realne potrzeby i uwarunkowania.

Copyright © Medyk sp. z o.o