2024-01-26 Aktualności
W JAMA Oncology opublikowano badanie z randomizacją, w którym oceniono wpływ wykonywania ćwiczeń fizycznych na jakość snu u chorych na zaawansowanego raka płuca. W badaniu wzięło udział 226 chorych, których losowo przydzielono do trzech grup. W pierwszej z nich chorzy przez 16 tygodni  regularnie 2 razy w tygodniu wykonywali 60-minutowe ćwiczenia Tai Chi oraz byli zachęcani do ich praktykowania codziennie. W drugiej grupie przez 16 tygodni uczestnicy badania wykonywali 2 razy w miesiącu 60-minutowe ćwiczenia wzmacniające mięśnie i ćwiczenia aerobowe oraz byli zachęcani do umiarkowanego treningu aerobowego przez 150 min tygodniowo i ćwiczeń oporowych co drugi dzień. Grupa ta raz w tygodniu otrzymywała na komunikatorze WhatsApp wiadomość zachęcającą do ćwiczeń.
W trzeciej (kontrolnej) grupie chorzy na początku badania dostali pisemną informację o zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących zalecanej liczby ćwiczeń tygodniowo oraz dzienniczki do zapisywania swojej aktywności.
Jakość snu badano za pomocą kwestionariusza jakości snu Pittsburgh po 16 tygodniach oraz po roku. Zauważono, że zarówno ćwiczenia aerobowe, jak i Tai Chi istotnie poprawiały jakość snu chorych po 16 tygodniach i po roku od rozpoczęcia badania, przy czym lepsze wyniki obserwowano w grupie praktykującej Tai Chi.

Copyright © Medyk sp. z o.o